Back To Last Page
Ref303

Hosokai Ai Goromo

ID No: 303
Variety: Ai Goromo
Breeder: Hosokai
Size: 30cm approx
Sex: Unsexed
Age: Nisai
Price:POA
Availability: Sold
Quarantine Status: